Verkiezingsprogramma Leefbaar Leiden 2014-2018

Visie Leefbaar Leiden

Leefbaar Leiden is een lokale volkspartij, opgericht in 2000, in samenwerking met Pim Fortuyn. Fortuyn streed tegen de elite met zijn visie dat Nederland niet loopt op managers, bestuurders en politici, maar op de onderwijzers, artsen en agenten. Niet de politieke elite moest volgens hem centraal staan, maar het volk. Binnen de gemeenteraden wilde hij geen wereldvreemde beroepspolitici, maar de burger die met beide benen in de modder staat. Die weet tenslotte het beste wat er speelt in de stad.

Met deze visie strijdt Leefbaar Leiden nog steeds voor een stad waarin de leefbaarheid en het welzijn van haar burgers voorop staat. Een stad waarin een democratisch gekozen bestuur betrouwbaar en transparant is, en waar de belangen van de Leidse burger bovenaan staan. Een stad met een bestuur dat de burger niet als portemonnee ziet voor politieke hobby's, maar zorgvuldig en verantwoord met hun geld omgaat. Leefbaar Leiden wil dat de stad haar bijzondere historische karakter behoudt, maar ook dat zij deelneemt aan de modernste ontwikkelingen. Een stad waarin alle Leidse burgers zich thuis en betrokken voelen. Een stad waarin niet de bestuurlijke elite, maar de burger de baas is. Een Leefbaar Leiden.

Om dit te verwezenlijken heeft Leefbaar Leiden drie speerpunten:

  • Leiden moet Leiden blijven. Een stad waarin vrijheid en verantwoordelijkheid bij de burger liggen bestaat niet uit losse individuen maar uit een volk met een gemeenschappelijke identiteit. De Leidse identiteit dient daarom behouden te blijven. Samen staan we sterk!
  • Aanpak van het integratieprobleem. Mislukte integratie leidt ook in Leiden tot onder meer schooluitval, economische achterstand en criminaliteit. Leefbaar Leiden kijkt hier niet voor weg en is duidelijk: Iedereen is welkom, maar degenen die weigeren zich aan te passen moeten aangepakt worden.
  • Veiligheid voorop. Een leefbaar Leiden is een veilig Leiden. Leefbaar Leiden gelooft niet in pappen en nathouden. De politie moet met gezag optreden en wetsovertreders dienen keihard aangepakt te worden.

Met deze visie en een ambitieuze fractie hoopt Leefbaar Leiden ook op uw steun te kunnen rekenen.

Laat burgers en ondernemers met rust

Er zijn te veel onzinnige regeltjes die de burgers en ondernemers onnodig in de weg zitten. Dit leidt tot bureaucratie, geldverspilling en irritatie. Mensen zijn vaak prima in staat om veel problemen zelf op te lossen. Leefbaar Leiden vindt dat de gemeente zich met dergelijke gevallen niet moet bemoeien.

Laat de burger meebeslissen

Burgerinitiatieven en burgerlijke bereidwilligheid moeten worden gekoesterd. Vaak hebben mensen mooie ideeën over de inrichting van hun wijk. Helaas worden deze plannen nu consequent door de gemeente van tafel geveegd. Leefbaar Leiden stelt deze betrokkenheid wel op prijs en zal dit in de toekomst blijven stimuleren. Als burgers een initiatief hebben, zal Leefbaar Leiden daar goed naar kijken. Een verantwoordelijke gemeente moet daarnaast door burgers kunnen worden aangesproken op misstanden.

Houd de Leidse evenementen zoals zij bedoeld zijn

Leefbaar Leiden richt zich voornamelijk op kleinschalige evenementen voor de Leidse bevolking, waarbij elementen zoals geluidsoverlast en parkeerdruk binnen de perken blijven. De volksfeesten, zoals Leidens Ontzet en de Lakenfeesten, mogen niet gekaapt worden door horecagiganten, die na grof geld te hebben verdiend weer vertrekken. De Leidse ondernemer krijgt zo eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Daarmee wordt tevens bereikt dat de feesten niet aan hun doel voorbijschieten.

Verpest het Leidse karakter niet met lelijke gebouwen

Leefbaar Leiden staat kritisch tegenover bouwprojecten die het karakteristieke en cultuurhistorische aangezicht van de binnenstad verstoren. Oude wijken dienen gerenoveerd te worden en behouden te blijven. Binnen onze randvoorwaarden staan we daarentegen wel open voor een alternatief voor de Groenoordhallen.

Wie meedoet is welkom, wie dat niet doet moet aangepakt worden

Iedereen die in Leiden woont, moet ook onderdeel van de Leidse gemeenschap worden. Alleen dan ontstaat de sociale samenhang die het welzijn in Leiden bevordert. Nieuwkomers met andere culturele achtergronden zullen zich aan moeten passen om te voorkomen dat zij buiten de boot vallen. Iedereen is hier welkom, zolang hij of zij ook meedoet. De groep die weigert zich aan te passen verpest het niet alleen voor de mensen die hier al hun hele leven wonen, maar ook voor de nieuwkomers die wel hun best doen. Mensen die weigeren om te integreren moeten aangepakt worden, voordat het probleem verder groeit.

Een islamitisch Leiden is geen leefbaar Leiden

De islamitische normen en waarden staan lijnrecht tegenover onze Westerse normen en waarden. Voorbeelden zijn homohaat, antisemitisme, het gedwongen huwelijk, vrouwenonderdrukking en het afwijzen van de scheiding van kerk en staat. Dit leidt tot spanningen. Uit angst voor de confrontatie heeft de Nederlandse politiek de islamitische allochtonen in hun eigen wijken hun gang laten gaan. Hierdoor kunnen de vrouwen niet emanciperen en is het voor de moslims die wel mee willen doen moeilijk om te integreren. Deze situatie heeft meer weg van apartheid dan van een multiculturele samenleving. Als islamitische migranten dan ook naar hun eigen scholen gaan, is elke kans op integratie verkeken. Hierom zal Leefbaar Leiden zich consequent tegen de vestiging van islamitische scholen verzetten.

Nieuwkomers moeten de Nederlandse taal spreken

De Nederlandse taal beheersen, is het eerste vereiste om mee te kunnen doen in de samenleving. Bovendien is het spreken van Nederlands noodzakelijk voor kansen op de arbeidsmarkt . Het kan niet zo zijn dat een hardwerkende Nederlander betaalt voor de uitkering van een nieuwkomer omdat deze weigert om de taal te leren.

Geen moskeeën erbij, en radicale moskeeën sluiten

Iedereen in Leiden dient de Nederlandse normen en waarden te respecteren. Organisaties die dit weigeren te doen kunnen geen enkele steun van Leefbaar Leiden verwachten. Wat Leefbaar Leiden betreft komen er geen nieuwe moskeeën en islamitische buurthuizen meer bij, het zijn er nu meer dan genoeg. De vrijheid van godsdienst kan niet het uitdragen van een godsdienstbeleving toestaan, die de godsdienst en vrijheden van anderen onmogelijk maakt. Leefbaar Leiden wil weten wat er in de moskeeën die er nu staan gepredikt wordt. Gematigde moslims hebben, net als iedereen, recht op hun gebedshuizen, maar moskeeën waarin opgeroepen wordt tot haat en geweld dienen direct gesloten te worden.

Pak het tuig keihard aan

Gedoogbeleid is te allen tijde ongewenst. Als de gemeente de groeiende jeugdoverlast en criminaliteit wil aanpakken, dan moet Zero tolerance de norm worden. Pappen en nathouden werkt niet, een harde aanpak wel.

Cameratoezicht

Het is onacceptabel dat men 's avonds angstig is om over straat te gaan. Er zijn te veel woningovervallen en inbraken en hangjongeren zorgen voor overlast in de wijken. Cameratoezicht is daarom noodzakelijk om de openbare ruimte terug te geven aan de fatsoenlijke burger. Enerzijds hebben camera's een afschrikkende werking en anderzijds helpen de beelden bij het opsporen en veroordelen van wetsovertreders.

De politie moet ondersteund worden door buurtregisseurs en BOA

De politie heeft onvoldoende mankracht om overal haar gezicht te laten zien en om overal op tijd bij te zijn. Omdat de inwoners hun eigen wijk het beste kennen wil Leefbaar Leiden mensen als particuliere buurtregisseurs in hun wijk aanstellen. Deze zullen verantwoordelijk zijn voor zaken als zwerfvuil, schade aan de openbare weg en jeugdoverlast, en rapporteren dat aan de gemeente en de politie. Deze buurtregisseurs zetten zich bovendien in om de sociale cohesie te bevorderen. Daarnaast wil Leefbaar Leiden Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) met honden inzetten die als extra ogen en oren voor de politie dienen.

Lokpolitie

Agressie richting bepaalde groepen, zoals homo's en joden, neemt steeds verder toe. Dit probleem moet gericht aangepakt worden met de inzet van lokpolitie. Het is hierbij niet de intentie om agressie uit te lokken, maar om te voorkomen dat deze tegen burgers gericht wordt.

De politie hoort op straat, niet achter een bureau

Politieagenten zijn er voor orde en veiligheid op straat en niet voor bergen administratief werk. Dit moet gedaan worden door administratieve medewerkers. Zo is er al meer blauw op straat zonder dat er extra agenten aangesteld hoeven te worden.

Er is te weinig controle op coffeeshops

Coffeeshops gaan gepaard met overlast en criminaliteit en de jeugd wordt ernstig beschadigd door drugsgebruik. Om de verkoop van drugs te kunnen controleren wil Leefbaar Leiden het aantal coffeeshops terugdringen tot één centraal afnamepunt. Tevens moet er streng opgetreden worden tegen illegale particuliere wiet- en paddoteelt.

Als je je tijdens een avondje stappen niet kan gedragen, blijf je maar thuis

De uitgaansgelegenheden in Leiden worden druk bezocht. Dit moet voor iedereen leuk blijven. Om overlast te voorkomen moet er op uitgaansavonden extra politie ingezet worden. In het geval van mishandeling dienen de daders direct opgepakt en vastgezet te worden. Afhankelijk van de ernst krijgen zij, bovenop hun straf, een tijdelijk gebiedsverbod in het uitgaansgebied.

Veroordeelde pedofielen zijn niet welkom in Leiden

In Leiden zijn eerder pedofielen ontmaskerd, Leefbaar Leiden neemt dit probleem zeer serieus. Om de veiligheid van de Leidse jeugd te waarborgen wil Leefbaar Leiden het voorbeeld van andere gemeentes overnemen, en veroordeelde pedofielen die zich in Leiden willen vestigen d.m.v. een gebiedsverbod weren. Leefbaar Leiden beseft dat de pedofiel zijn straf uitgezeten heeft, maar acht het risico te groot. Het belang van het kind weegt voor Leefbaar Leiden zwaarder.

Laat de burger niet de dupe worden van financieel wanbeleid

In tijden van economische crisis moet ook de gemeente Leiden haar verantwoordelijkheid nemen en bezuinigen. Bezuinigen houdt in dat er minder geld uitgegeven wordt en níet dat er meer geld bij de burger gehaald moet worden. Dit leidt tot minder koopkracht, schaadt de economie en lost het probleem op termijn niet op. Helaas wordt er toch voor gekozen om de rekening bij de burger neer te leggen. Bijvoorbeeld voor burgers met koopwoningen schieten de gemeentelijke heffingen omhoog. Leefbaar Leiden vindt deze oplossing veel te kort door de bocht en kiest ervoor om op de gemeente zelf te bezuinigen, en de lasten voor de Leidenaar te verlichten. Hoe Leefbaar Leiden dit wil verwezenlijken, kunt u in de volgende alinea`s lezen.

Minder bureaucratie

Hoe minder geld men uitgeeft, hoe beter er wordt gekeken naar de effectiviteit van de uitgave. Met dit in het achterhoofd wil Leefbaar Leiden door middel van natuurlijk verloop het aantal ambtenaren met een derde terug dringen. Zo wordt er veel geld bespaard en wordt de effectiviteit van het bureaucratisch apparaat verbeterd. Alleen, de burger in de weg zittende, onzinregeltjes zullen hierbij sneuvelen.

Stop met geld over de balk smijten

Bij elke cent die wordt uitgegeven dient de gemeente zich te realiseren dat de burger hier hard voor gewerkt heeft. Hierom wil Leefbaar Leiden subsidies alleen nog met de uiterste terughoudendheid verstrekken en het eindeloos geld pompen in projectonderzoeken, die veelal op niets uitlopen, direct stoppen. Leefbaar Leiden zal zich consequent verzetten tegen dit weggooien van geld. Het idee om, terwijl de burger onder de crisis lijdt, te verhuizen naar een peperduur nieuw stadhuis vindt Leefbaar Leiden daarom ook wereldvreemd. Iedereen weet tenslotte wie de rekening mag gaan betalen.

Gezonde financiën

Net als elk gezin met een gezonde boekhouding, vindt Leefbaar Leiden een financiële reserve belangrijk. In tijden van crisis is het onverantwoord om iets anders na te streven. Zo wordt ook voorkomen dat de politiek onder het mom van "onverwachte omstandigheden" toch de gemeentelijke belastingen en heffingen verhoogt.

Zet mensen met een uitkering weer aan het werk

Mensen die gebruik maken van de verzorgingsstaat, door middel van een uitkering, moeten verplicht worden om werk te verrichten ter bevordering van de algehele leefbaarheid in Leiden. Zo kunnen zij worden ingezet in semi-gemeentelijke organisaties of verenigingen. Deze taken worden zo veel mogelijk gericht op het niveau van de persoon in kwestie, en zullen in goed overleg worden georganiseerd. Zo wordt een belangrijke gemeentelijke kostenpost teruggedrongen, wordt voorkomen dat mensen niet anders kunnen dan de hele dag thuis zitten en wordt de drempel om een betaalde baan te zoeken verlaagd.

Voorkom werkloosheid

Middels een Europese aanbesteding is het mogelijk om vanuit heel Europa arbeiders aan te trekken om hier te laten werken. Leefbaar Leiden vindt het onzinnig om mensen van heinde en verre te halen, als de Leidse arbeider daardoor zonder werk thuis komt te zitten. Leefbaar Leiden wil er daarnaast voor zorgen dat bedrijven niet vertrekken naar elders. Nieuwe projecten zoals de megabioscoop bij het Centraal Station en het Bio Science Park moeten daarom ruim baan krijgen om zich te ontwikkelen. Er moeten echter wel duidelijke afspraken gemaakt worden opdat Leidse ondernemers en burgers voorrang krijgen indien er vacatures ontstaan.

Zit ondernemers niet in de weg

De ondernemers in Leiden willen wij koesteren. Door de crisis hebben ondernemers het extra zwaar. Aankopen lopen terug en klanten blijven weg. Leefbaar Leiden wil deze hardwerkende burgers helpen door te stoppen met onzinregeltjes en hoge lasten, en door onzinnige beperkingen af te schaffen.

Geef het onderwijs terug aan de leraar

Het onderwijsbeleid wordt landelijk geregeld. Voor schoolleiders is het een enorme klus om de regels van de overheid bij te houden en het beleid daarop aan te passen. Leefbaar Leiden zou graag zien dat de scholen en leraren de regie weer in eigen handen krijgen door minder opgelegde regels van bovenaf. Leefbaar Leiden ziet het als een groot gemis dat de gemeente op dit moment geen invloed op het onderwijs heeft. Scholen moeten functioneren als onderdeel van de maatschappij. Betere samenwerking tussen scholen, gemeente en politie, resulteert in grotere veiligheid op scholen en het sneller opmerken van probleemleerlingen. Daarnaast zal Leefbaar Leiden streven naar zo klein mogelijke scholen. Op deze manier wordt voorkomen dat het onderwijs lijdt onder bureaucratie en dat de leerling verdwijnt in de massa.

Er moet strenger toezicht op schooluitval komen

Alle Leidenaren hebben recht op ontwikkeling, opleiding en werk. Dit recht brengt ook een plicht met zich mee. Veelvuldige schooluitval leidt tot een enkele reis naar een bijstandsuitkering en de criminaliteit. Spijbelen kan niet getolereerd worden. Wanneer een leerling zonder reden afwezig is, moet de school dit dezelfde dag nog melden aan de leerplichtambtenaar, die na twee dagen een verplicht huisbezoek komt brengen. Ook ouders dienen hun verantwoordelijkheid als opvoeder te nemen. Als zij hierin tekort schieten, vindt Leefbaar Leiden dat zij gekort moeten worden op gemeentelijke toelages.

Ga leegstand tegen voor een leefbare binnenstad

Er is woningnood en tegelijkertijd leegstand. Leefbaar Leiden kan deze twee problemen niet met elkaar rijmen. Jaarlijks verdwijnen er tonnen aan subsidies aan onzinnige projecten, zoals nutteloos straatmeubilair en het opknappen van het Rapenburg, maar de verloedering van straten zou veel beter worden tegengegaan als de gemeente burgerlijk toezicht creëert. Dat toezicht zal ontstaan als wijken ook daadwerkelijk bewoond worden. Dat kan door middel van het creëren van hoogwaardige woonruimten, daar waar weinig winkels staan. Daarnaast zijn er een heleboel winkelpanden waarboven beschikbare opslagruimte leeg staat ten behoeve van winkeliers. Bovendien staan er veel winkelpanden door de crisis leeg. Deze ruimten kunnen prima gebruikt worden om de woningnood aan te pakken.

Geef ondernemers de ruimte

Op leegstaande industrieterreinen dient het accent verlegd te worden van kantorenbouw naar multifunctionele bedrijfsruimtes. Dit kunnen bijvoorbeeld garagebedrijven, opslagplaatsen, webshops of flexwerkplekken worden, afhankelijk van de vraag van ondernemers. Veel potentiële winkeliers haken nu af omdat zij geen parkeervergunning kunnen krijgen, dit moet direct versoepeld worden.

De wachttijden voor woningen zijn veel te lang

Leiden is vol en er wordt niks meer bijgebouwd. Leidenaren met een laag inkomen, die willen wonen binnen Leiden, worden gedwongen om uit te wijken naar randgemeenten als Katwijk, Rijnsburg of Lisse. Voor hen zijn hier te weinig sociale huurwoningen. Leefbaar Leiden wil dat de mensen die in Leiden wonen en willen verhuizen naar een andere woning binnen de stad, voorrang krijgen op mensen van buiten de stad. Een voorkeursbeleid dus. De gemeente moet er scherp op toezien dat woningbouwverenigingen hard optreden tegen onderhuur in sociale huurwoningen. Scheefhuur moet met hand en tand bestreden worden, zodat de woningmarkt uit het slop gehaald wordt en starters weer een kans krijgen. 11 jaar wachten op een woning is absurd.

Verkeer en openbaar vervoer kunnen slimmer geregeld worden

Het verkeer en openbaar vervoer zijn al jaren een heet hangijzer in Leiden. Voor Leefbaar Leiden staat vast dat er veel moet gebeuren op dit gebied. Vooral in het centrum van de stad, waar honderden bussen per dag door smalle straten rijden, moet een gezonder gebruik- en leefklimaat geschapen worden. Zo wil Leefbaar Leiden bijvoorbeeld de Breestraat enkel vrij stellen voor bestemmingsverkeer, kleine stadsbussen, fietsers en wandelaars. Taxi`s en grote lijnbussen zijn daar te gevaarlijk en moeten omrijden via andere routes. Prima alternatieven zijn de routes die ook met de viering van Leidens Ontzet gebruikt worden, de Ringweg Oost en de Rijnlandroute.

Verloedering moet worden tegengegaan, het fatsoen moet terug

Het straatbeeld willen wij verbeteren door actief op te treden tegen vandalisme en achterstallig onderhoud. Het toezicht hierop moet worden verscherpt. Dit is ook een taak van de burger zelf. Leefbaar Leiden is tegen de betuttelende hondenbelasting, wat betekent dat de eigenaar van het dier de ontlasting zelf opruimt. Ook zwerfvuil gaat stinken en trekt meeuwen aan. Mensen die hun troep laten rondslingeren moeten hiervoor bekeurd worden. Bovendien is het gebrek aan openbare toiletten een gemis voor een toeristen- en studentenstad als Leiden. Geluidsoverlast is ook voor veel mensen een groot irritatiepunt. Wij leven met veel mensen in een klein gebied, houd daarom rekening met elkaar. Onhoudbare situaties moeten vanuit de gemeente actief bestreden worden.

Schaadt het milieu niet onnodig

Als je veel groen hebt, moet je het ook onderhouden. Gezonde longen zijn belangrijk, maar kosten veel geld. Onderhoudsvriendelijk groen heeft de voorkeur bij de aanleg van nieuwe groenstroken. Scholen, burgers en buurtverenigingen hebben wellicht ook een gezamenlijke taak in de adoptie van het groen in de omgeving. Leefbaar Leiden is ook voor het behoud van de Oostvlietpolder en Cronenstein ten behoeve van de leefbaarheid van de stad.

Ga dierenoverlast op een diervriendelijke manier tegen

Meeuwenoverlast en duivenzwermen in Leiden nemen inmiddels epidemische vormen aan. Door een gebrek aan natuurlijke vijanden en een overdaad aan beschikbaar voedsel, lijkt de opmars niet te stuiten. Leefbaar Leiden wil absoluut geen dieronvriendelijke maatregelen nemen om de overlast terug te dringen. Leefbaar Leiden heeft een uitgebreid dierenwelzijnsprogramma om dit aan te pakken. Zie voor verdere details bijlage A.

Ouders moeten verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van hun kinderen

Opgroeiende jongeren moeten door overheidsbeleid afgehouden worden van ongewenst gedrag en gestimuleerd worden in gewenst gedrag. Het gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat zeer jeugdige kinderen tot laat in de avond over straat zwerven. Dit is onacceptabel en de gemeente mag zich niet terughoudend opstellen in de aanpak van ouders die hun kinderen op dergelijke wijze verwaarlozen. Wat Leefbaar Leiden betreft hebben ouders die hun taak als opvoeder niet uitvoeren ook geen recht op kinderbijslag. Omdat de gemeente hier niet over gaat, dienen zij echter op gemeentelijke toelages gekort te worden.

Stop met het verwaarlozen van onze ouderen

De ouderen hebben na de tweede wereldoorlog, waarin zij bloembollen hebben moeten eten, de stad weer opgebouwd. We moeten gezamenlijk zorgen dat de ouderen weer terug in de maatschappij komen. Leefbaar Leiden vindt het belangrijk dat de mobiliteit van ouderen gestimuleerd wordt. Zo wordt voorkomen dat zij binnen vereenzamen en wegkwijnen. Het is belangrijk dat deze kwetsbare groep niet de dupe wordt van bezuinigingen, zij hebben hun steentje immers al bijgedragen. Onze ouderen hebben in Leiden een welverdiende positie verworven en dus ook recht op solidariteit.

Zorg gaat niet om het uitvoeren van taken, maar om zorg voor de patiënt

Leefbaar Leiden is blij dat veel zorgtaken naar de gemeente gaan, maar er moet veel veranderen. Teveel organisaties werken nu langs elkaar heen. Om dubbel werk te stoppen en het overzicht te behouden, streeft Leefbaar Leiden naar minder organisaties. Hierbij moet niet worden uitgegaan van de verschillende taken, maar van de patiënten. Een patiënt kan niet meerdere verzorgers hebben. Als er meerdere patiënten in één gezin zitten, moeten ook die dezelfde verzorger hebben. Zo leert de verzorger de patiënt beter kennen en kan deze beter op veranderende omstandigheden inspelen. Deze vrijheid moet de verzorger dan ook krijgen. Er mogen geen dure managers en onzinnige regels in de weg zitten.

Kunst is er voor iedereen, niet alleen de elite

Cultuur is er voor iedereen en hoeft niet winstgevend te zijn, maar dat betekent niet dat allerlei subsidieclubjes kunstmatig in leven gehouden moet worden. Veel van deze clubjes draaien op het geld van iedereen, maar zijn er voor maar weinigen. Leefbaar Leiden wil voorkomen dat kunst een hobby van de elite wordt, door het geld terug aan de burger te geven. Mensen kunnen dan zelf bepalen aan welke kunst zij hun geld wel of niet uitgeven. Alleen de Nederlandse cultuur moet door de overheid uitgedragen worden.

Sportverenigingen verdienen steun

Sport is belangrijk voor de gezondheid, burgerparticipatie en het imago van de stad. De prioriteit van Leefbaar Leiden ligt bij amateurverenigingen en volkssporten i.p.v. bij elite clubs. Leefbaar Leiden wil met het beschikbare geld deze welwillende verenigingen beter ondersteunen, waardoor ieder mens de mogelijkheid krijgt om te sporten.


Leefbaar Leiden hecht aan een diervriendelijke stad. De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen zijn grenzen. Het is daarom belangrijk dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid formuleert. Verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid is een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn.

Honden

De gemeente maakt hondenbeleid dat gedragen wordt door de inwoners en dat bijdraagt aan het welzijn van honden. Overlast door hondenpoep wordt bestreden met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met zakjes en meer afvalbakken.

Gemeenten zijn verplicht om zwervende dieren op te vangen en twee weken te verzorgen. De gemeente maakt hierover afspraken met organisaties zoals de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra. Die krijgen daarvoor voldoende financiële steun. Ook aan de opvang van gewonde en zieke dieren draagt de gemeente financieel bij. Het beheer van het gemeentelijk groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden.

Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart - 1 juli). Dit wordt expliciet in vergunningen opgenomen.

Overlast

Overlast door dieren wordt op diervriendelijke wijze opgelost. De gemeente overlegt met de Dierenbescherming welke maatregelen getroffen kunnen worden in plaats van het doden van dieren. Oplossingen kunnen worden gezocht in het aanpassen van de leefomgeving van dieren, geboorteregulatie of het vangen en herplaatsen van dieren.

Schade

Schade door wild wordt in principe op diervriendelijke wijze tegengegaan en niet door het doden van dieren. De gemeente onderzoekt eerst alle alternatieve oplossingen, alvorens tot het vangen en/of doden van dieren over te gaan. Alternatieven zijn onder meer het aanbieden van alternatieve foerageergebieden of het afschrikken c.q. verjagen van dieren.

Vermaak

Er wordt geen vergunning gegeven voor vermaak met dieren omdat dit indruist tegen de erkenning van de eigenwaarde van het dier. Denk aan circussen met (wilde) dieren, kamelenraces of zwijntjetik. Het houden van visrally's en het gebruik van levend aas en van leefnetten in de gemeentelijke wateren wordt verboden. In het gemeentelijk beleid wordt de biologische veehouderij gestimuleerd.

Steun

De gemeente ondersteunt boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse terreinen en neemt belemmeringen bij omschakeling naar een diervriendelijker veehouderij weg.

De gemeente stimuleert de diervriendelijke veehouderij door zelf het goede voorbeeld te geven. Haar eigen catering serveert uitsluitend scharrel- en/of biologische gerechten.

Ook is er aanbod van vegetarische voeding aanwezig. Een en ander wordt gekoppeld aan voorlichting over het belang van vegetarische, scharrel- en biologische producten.

Kinderboerderijen

Bij kinderboerderijen dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak en moeten de dieren op een zo natuurlijk en ongestoord mogelijke manier worden gehouden. Het beleid ten aanzien van de oprichting van kinder- en stadsboerderijen en hertenkampen bevat strikte voorwaarden om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te waarborgen.

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >