Schriftelijke vragen aan het college van B&W inzake jeugdzorg

De Redactie

Schriftelijke vragen aan het College van Burgermeester en Wethouders der Gemeente Leiden.
Op grond van artikel 43 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad wil de fractie van de Leefbaar Leiden schriftelijke vragen stellen naar aanleiding van de voornemen overheveling van de Rijks/Provinciale Jeugdzorg en het financiële/uitvoerende kader nog niet duidelijk is, in de breedste zin, aan de Gemeentes.

Hoewel duidelijk is uit de debatten uit de Tweede Kamer der Statengeneraal dat er mogelijk een uitstel komt van één jaar van de overheveling van jeugdzorg naar 2016 naar de Gemeente, data vragen stelling, wil de fractie van Leefbaar Leiden vooruitlopend u de volgende vragen stellen;

Financiële kader;

 1. Is het college nu al bezig om uitvoeringsplannen/kaders op te stellen om eventuele overgang van de jeugdhulpverlening te kunnen uitvoeren in januari 2015 (streefdata Kabinet)?
 2. Is het college het met Leefbaar Leiden eens dat deze Jeugdzorgregeling een open budgetregeling moet worden om te voorkomen dat er jeugd buiten de boot valt als b.v.b. het budget op is voor het betreffende jaar? (Het lijkt ons een noodzakelijke maatregel, te bedenken is dat er altijd een Gerechtelijk bevel kan komen tot b.v.b. plaatsing van een kind in wat voor maatregel dan ook.)
 3. Is het college voornemens de ontvangen gelden van het Rijk voor de uitvoering en financiering worden te oormerken? (Dus nergens anders kunnen worden besteed)
 4. Hoewel op dit moment nog geen duidelijke financiële kader vanuit het Rijk bekend is, heeft het college al een idee wat deze kaders kunnen zijn en wat voor risico’s de Gemeente in de toekomt kan lopen?


Uitvoerend kader;

 1. Heeft het college zicht op hoeveel “gevallen” c.q. personen/huishoudens betreft?
 2. Is er bij onze Gemeente überhaupt de expertise c.q capaciteit om deze taak te kunnen uitvoeren?
 3. Is het college voornemens om de inkoop van zorg regionaal te regelen?
 4. Kan het College aangeven om welke Gemeenten het gaat bij antwoord ja bij vraag 7 nu het samenwerkingsverband Holland Rijnland op afstand is gezet?
 5. Wat zal dan de bijdrage worden van de deelnemende Gemeente(‘n)
 6. Heeft het College op voorhand van aanbesteding voorkeur voor een jeugdinstelling in de regio?


Algemeen;

 1. Is het College bereid om nog vóór de zomer van 2014 met een uitgewerkt plan van aanpak, met financiële- en uitvoerend kader, aan uwer Gemeenteraad te doen toekomen zodat deze zich goed kunnen voorbereiden tot eventuele inbreng en controle .


Namens de fractie van Leefbaar Leiden
Daan Sloos

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >