Schriftelijke vragen aan het college van B&W inzake radicalisering in Leiden

De Redactie

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden door het raadslid Daan Sloos (Leefbaar Leiden) inzake radicalisering in Leiden.

Geacht college,

In antwoord op de schriftelijke vragen van Leefbaar Leiden over Nederlandse Jihadisten zei u "Momenteel is er geen vastgesteld gemeentelijk beleid voor hoe maatschappelijke instellingen om moeten gaan met radicalisering. In Leiden lijkt hier op dit moment ook geen aanleiding voor."

 1. Bent u bekend met het artikel "Maiwand al Afghani is spreekbuis voor terroristen"[1] en het vervolgartikel "Maiwand al-Afghani promoot 'topstrateeg' Al-Qaida", waarin een inwoner van Leiden, en bezoeker van de al Hijra moskee, in verband wordt gebracht met extremisten en terroristen? Hoe rijmt u dit met uw bovengenoemde uitspraak?
 2. Bent u bekend met de filmpjes[2] waarin de persoon in kwestie met een Nederlandse bekeerling de al Hijra moskee bezoekt, alvorens laatstgenoemde naar Syrië vertrekt om de Jihad te vechten? Hoe rijmt u dit met uw bovengenoemde uitspraak?
 3. Bent u bekend met het artikel "Professor bedreigd door polderjihadist"[3], waarin bovengenoemde "een van de fanatiekste moslimextremisten in Nederland" genoemd wordt? Hoe rijmt u dit met uw bovengenoemde uitspraak?
 4. Bent u bereid om maatregelen te nemen tegen eventuele gevolgen van deze bedreigingen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
   
  De persoon in kwestie is woordvoerder van Salafimedia NL en Millatu Ibrahim. Laatstgenoemde is in Duitsland verboden.
 5. Hoe kan het, volgens u, dat een organisatie die in Duitsland wegens extremisme verboden is, in Leiden geen enkel probleem oplevert?

  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft in het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland[4] aan dat "de kans op een aanslag tegen Nederland reël is." Millatu Ibrahim wordt in dit rapport als een van de redenen aangehaald: "MI is een radicale, jihadistisch georiënteerde organisatie".
 6. Kunt u verklaren waarom u beweert dat, in tegenstelling tot waar de NCTV voor waarschuwt, er geen sprake is van radicalisering in Leiden?
 7. Kunt u verklaren waarom u ontkent dat er radicalisering in Leiden plaatsvindt, terwijl op het gemeentehuis de websites van de twee bovengenoemde radicale organisaties geblokkeerd zijn wegens "militancy and extremism"?
   
  Hijra[5] is het stappenplan dat Mohammed gebruikte om door middel van migratie de Dar al Harb (het 'Huis van oorlog' dwz de niet-Islamitische wereld) te veroveren. Hierin stelde hij zich beschaafd op, totdat hij genoeg volgelingen had verzameld om deze nieuwe gebieden met geweld te veroveren. Volgens de Islamitische leer is het de plicht van elke moslim om dit voorbeeld van Mohammed te volgen.
 8. Los van de vraag hoeveel moslims de leer van Hijra daadwerkelijk volgen. Wat vindt u ervan dat een moskee in Leiden bovenop alles wat hierboven genoemd is, 'al Hijra' als naam voert?
 9. Leefbaar Leiden wil in het kader van transparantie weten welke Imams er in de al Hijra moskee werken of gewerkt hebben, en wat zij prediken. Bent u bereid deze gegevens te verstrekken? Zo nee, waarom niet?
 10. Waarom steunt u deze ontwikkeling van radicalisering, door de al Hijra moskee te laten verplaatsen naar een megalomaan Islamitisch centrum?
 11. Is er gemeenschapsgeld, direct dan wel indirect, naar de al Hijra moskee, gelieerde personen eraan, of op enige andere manier eraan verwant, gegaan? Zo ja, hoeveel?
 12. Gaat er gemeenschapsgeld, direct dan wel indirect, naar de verplaatsing van de al Hijra moskee naar de Ter haarkade, en de bouw van hun nieuwe Islamitische centrum daar? Zo ja, hoeveel?
 13. Deelt u de mening van Leefbaar Leiden dat dit proces van Islamisering en radicalisering een halt moet worden toegeroepen? Zo nee, waar in het bovengenoemde ziet u de meerwaarde voor Leiden?

Namens de fractie van Leefbaar Leiden,

Daan Sloos

 1. Ikje.blogspot.nl, 29 mei 2013
 2. Youtubechannel 'Salafimedia NL': "Broeder Zakariya Al-Hollandi in gesprek met Maiwand Al-Afghani", 28 maart 2013
  Youtubechannel 'RTVOost': "Victor Droste uit Heeten voor jihad in Syrië", 8 april 2013
 3. "Professor bedreigd door polderjihadist" - Telegraaf, 2 oktober 2013
 4. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 33, 1 juli 2013
 5. Hadith, al Bukhari
Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >