Schriftelijke vragen betreffende "Nederlandse" jihadisten (UPDATE)

De Redactie

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden door het raadslid Daan Sloos (Leefbaar Leiden) betreffende "Nederlandse" Jihadisten

Het is alom bekend dat het de laatste tijd veel te doen is om "Nederlandse" islamitische jongeren die vanwege hun ideologie als jihadstrijders naar Islamitische landen vertrekken om daar te strijden voor hun ideologie. Dat baart de fractie van Leefbaar Leiden ernstige zorgen

 1. Deelt uw college deze zorgen met onze fractie?

  In het algemeen maakt het college zich zorgen om Nederlandse jongeren die afreizen naar een land om mee te strijden voor een jihad, en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld bij terugkeer).

  Volgens de landelijke media zijn er honderden jihadisten vooral uit Nederland die mee strijden tegen het bewind van Syrië. Mede het feit dat er jihadisten zijn omgekomen afkomstig uit onze regio. (Delft) Omdat Delft in onze regio ligt (25 km van Leiden), stelt de fractie van Leefbaar Leiden op grond van artikel 45 van het regelement van orde de volgende vragen:

 2. Zijn er ook jihadisten woonachtig in onze gemeente die mee strijden in Syrië bij u bekend?
  Zo ja, hoeveel?
  Zo nee, waar hebt u deze informatie vandaan?

  Voor zover bekend bij het college en de districtschef van politie zijn er geen Nederlandse jongeren woonachtig in de gemeente Leiden die meestrijden in de jihad in Syrië of elders.

 3. Hoe worden deze jihadisten gefinancierd? (reisgeld, onderhoud, opvang ed.)

  Zie antwoord vraag 2.

 4. Zijn er gevallen binnen onze gemeente bekend van jihadisten die met een uitkering (GSD) zijn afgereisd naar Syrië?

  Nee, zie antwoord op vraag 2.

  Bij vorige schriftelijke vragen meldde de burgemeester onze fractie dat hij vaak informele overleggen met de moskee bestuurders heeft.

 5. Heeft hij de afgelopen tijd over deze problematiek gesproken met de moskeebesturen?
  Zo ja, wat is was de uitkomst van deze gesprekken?
  Zo nee, heeft de burgemeester voornemens deze gesprekken zo spoedig mogelijk te startten?
  Kunt u onze fractie op de hoogte houden van de uitkomst van deze gesprekken?

  Dit onderwerp is niet aan de orde geweest. Gelet op het ontbreken van signalen dat dit onderwerp bij inwoners van Leiden speelt, ontbreekt hiertoe ook de noodzaak.

  Onze fractie is gaarne bereid met uw college een keer in dialoog te treden over deze problematiek

 6. Is uw college het met onze fractie eens dat maatschappelijke instellingen (scholen, sportverenigingen, buurthuizen ed.) de maatschappelijke taak hebben de hierboven geschetste problematiek te signaleren, bespreekbaar te maken en te melden?

  Zo ja, waar kan een instelling maar ook een individu indien zij deze problematiek signaleren dit melden?

  Het is van belang dat maatschappelijke instellingen alert zijn op signalen van radicalisering. Deze signalen kunnen gemeld worden bij de politie. Overigens is de politie zelf ook alert op deze problematiek en de signalen van radicalisering.

 7. Bestaat er gemeentelijk beleid, hoe maatschappelijke instellingen thans dienen om te gaan met radicalisering van islamieten?
  Zo ja, wat is het beleid?
  Zo nee, vindt uw college dat het tijd wordt om beleid te gaan maken hoe om te gaan met deze problematiek?

  Momenteel is er geen vastgesteld gemeentelijk beleid voor hoe maatschappelijke instellingen om moeten gaan met radicalisering. In Leiden lijkt hier op dit moment ook geen aanleiding voor.

 8. Het is van oorlogsveteranen bekend dat zij vaak last hebben van oorlogstrauma's. Mede gezien onze vorige vraag over beleid; hoe en waar gaat uw college deze jihadisten ontvangen bij terugkeer? Door wie worden de kosten van deze opvang betaald?

  Zie antwoord op vraag 2.

Naar aanleiding van uw antwoorden houdt de fractie van Leefbaar Leiden de mogelijkheid open om vervolg vragen te stellen.

Namens de fractie Leefbaar Leiden

Daan Sloos

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >