Schriftelijke vragen wachtgelden politieke ambtsdragers gem. Leiden

De Redactie

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden door het raadslid Daan Sloos (Leefbaar Leiden) betreffende wachtgelden voor politieke ambtsdragers in de gemeente Leiden.

Vandaag 8 mei 20013 is breed in het landelijke nieuws dat Leiden hoog in de top staat in Nederland over de kosten van uit te keren wachtgelden voor politieke ambtsdragers.

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde wil Leefbaar Leiden de volgende vragen stellen ter verduidelijking:

  1. Welke (oud) politieke ambtsdragers genieten er een wachtgeld regeling in de gemeente Leiden( Functies en aantallen)?
  2. Als u geen namen kunt noemen Kunt u dan wel de politieke herkomst vermelden van deze personen. Zo nee waarom niet?
  3. Om wat voor bedragen gaat dat per persoon en hoeveel procenten van het laatst genoten salaris?
  4. Kunt u aangeven voor hoe lange tijd deze wacht gelden nog voortduren per persoon?
  5. Hebben de personen met een wachtgeld regeling ook een sollicitatie plicht?
  6. Heeft de gemeente Leiden ook mogelijkheden om werk voor deze personen te creëren?
  7. Bent u het met Leefbaar Leiden eens dat er een wettelijke beperking moet komen aan het aantal jaren van de uitkering en de procenten van de uit te keren wachtgelden. Zo ja gaat u daar dan het initiatief in nemen?

Namens de fractie van Leefbaar Leiden

Daan Sloos Raadslid

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >