Anftwoorden - Schriftelijke vragen Papegaaisbolwerk

De Redactie

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden door het raadslid Daan Sloos (Leefbaar Leiden) betreffende voornemen van aanleg van een noodbrug vanaf het Papegaais eiland over de Maresingel tot over de vrijeschool Mareland door uw college.

Aleerder was mijn Fractie op de hoogte van uw voornemen een noodbrug te doen plaatsen van af het verslavingscentrum Papegaaisbolwerk naar de vrije school Mareland in verband met bodemsanering van het NUON terrein.

Mijn fractie is hierdoor geschokt en vind dit plan onverantwoordelijk voor de samenleving

De fractie van Leefbaar Leiden stelt op grond van artikel 45 reglement van orde de volgende vragen

 1. Is het juist dat u voornemen heeft tot aanleg van deze noodbrug?
  Neen, er is een bouwaanvraag ingediend, aangezien er verschillende opties voor een tijdelijke looproute werden onderzocht. Gezien de krappe planning kon er met deze aanvraag niet langer gewacht worden. Mocht de brug nodig zijn, dan was de procedure tijdig opgestart. Inmiddels is de bouwaanvraag ingetrokken, naar aanleiding van het besluit van het college.

 2. Zoja waarom juist op deze plek.
  Als er moest worden gekozen voor een route over het water, dan moest deze, gezien de begrenzing van het saneringsgebied, vlakbij de entree van de daklozenopvang worden aangelegd. Daarnaast werd hierbij rekening gehouden met alle belangen en aspecten die invloed hebben op deze voorziening.

 3. In wat voor een tijdsbestek zal de brug over de Maresingel blijven liggen?
  Inmiddels is besloten dat de brug er niet komt. De sanering is geraamd op circa 1 jaar. De sanering zal aanvangen medio september 2013. Met de aannemer worden prestatieafspraken gemaakt, waarbij een incentive geldt indien hij het werk eerder oplevert dan geraamd.

 4. Waarom is juist voor deze plek gekozen?
  Een brug naar de Maresingel was een van de varianten die werd onderzocht.

 5. Bent u het met mijn fractie eens dat het niet wenselijk is om ernstig verslaafde patiënten met jonge kinderen in aanraking te doen komen (visueel)?
  Voor de tijdelijke looproute worden maatregelen genomen waarbij de visuele contacten worden voorkomen dan wel tot een minimum worden beperkt. Ook waren er diverse mogelijkheden om de route aan te passen zodat de daklozen niet langs de school zouden lopen.

 6. Wat zijn uw veiligheidsmaatregelen als u toch overgaat tot aanleg van de noodbrug ten aanzien van de wijk en de school?
  Bij elke alternatieve route wordt gekeken naar opties om de route veilig te maken voor zowel de daklozen en omwonenden/betrokkenen. De inzet van de beveiliger van De Binnenvest is hierbij een belangrijk onderdeel. Deze beveiliger ziet momenteel toe op het buitenterrein van het Papegaaisbolwerk, zijn werkterrein kan bij elke variant verplaatst worden.

  Het plaatsen van een hekwerk of extra groen kan een optie zijn, ook dit wordt bij de verschillende routes bekeken. Pas als een definitieve keuze gemaakt is, kunnen dit soort details echt uitgewerkt worden in samenwerking met de direct betrokkenen. Ook hierbij benadrukken we dat dat bij alle varianten geldt.

  De maatregelen die voor het Papegaaisbolwerk gelden, waaronder gebiedsverboden en cameratoezicht, zouden in alle varianten toegepast worden. Maar ook alcohol- en drugsverboden of samenscholingsverboden behoren tot de mogelijkheden.

  De keuze voor maatregelen in de directe omgeving worden genomen in goed overleg met de direct betrokkenen.

 7. Is er overleg geweest met de school leiding en vertegenwoordigers uit de buurt zo ja wat bent u overeen gekomen?
  De wijkvereniging Groenoord neemt al langer deel aan de BVOR en is bekend met de verschillende maatregelen die er kunnen worden ingezet. De wijkvereniging heeft zorgen, maar ziet ook mogelijkheden om bij de huidige probleemplekken in de wijk extra maatregelen af te spreken met de gemeente. Ook weet de wijkvereniging hoe de samenwerking loopt met de partijen die verantwoordelijk zijn voor het beheer.
  De school is erbij betrokken vanaf het moment dat een tijdelijke brug over de Maresingel als optie voor de ontsluiting in beeld kwam. Toen zijn er ook met de school gevolgen en mogelijke maatregelen verkennend besproken.
  Een tijdelijke brug zou betekenen dat aanpassingen op de Maresingel nodig zijn om het gebied verkeersveilig in te richten. Vanuit het project verkeersveilige schoolomgevingen werd met de school al gesproken over het terugbrengen van de snelheid op een deel van de Maresingel. Een tijdelijke brug zou de kans bieden een en ander te combineren, zo mogelijk al met een definitieve inrichting voor aanvang van de saneringswerkzaamheden en anders met tijdelijke maatregelen. Toegezegd is dat de tijdelijke maatregelen genomen zouden zijn voordat de sanering start. Dit is onafhankelijk van welke keuze voor de ontsluiting wordt gemaakt. De school is ook vanaf het begin betrokken bij het ontwerpen van de tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen en zal ook vroeg worden betrokken bij het ontwerpen van de definitieve inrichtingsvoorstellen.

 8. Waren de beide vertegenwoordigers tevreden over uw eventuele toezeggingen?
  Er is nog niets overeen gekomen. Alleen met betrekking tot de tijdelijke 30 kilometermaatregelen is een toezegging gedaan. Mocht de tijdelijke brug er niet komen, dan staat deze toezegging nog steeds.

 9. Hebt u er over nagedacht om het papagaaisbolwerk tijdelijk te sluiten gedurende de grond sanering?
  Nee. De gemeente Leiden heeft een zorgtaak naar de kwetsbare doelgroep van daklozen in Leiden en regio Zuid-Holland Noord.

 10. Bent u voornemens dit met de gemeenteraad te bespreken?
  Nee, de keuze voor een tijdelijk andere looproute naar de ingang van de daklozenopvang De Binnenvest betreft een collegebevoegdheid.
  De raad gaat over zijn eigen agenda en heeft verschillende mogelijkheden om dit onderwerp te agenderen indien hij dat wenst.

Naar aanleiding van uw antwoorden houdt de fractie van Leefbaar Leiden de mogelijkheid open om vervolg vragen te stellen.

Namens de fractie van Leefbaar Leiden

Daan Sloos

Zie ook onderstaande bijlagen:

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >