Islamitisch centrum / moskee Ter Haarkade

De Redactie

Geachte heer Sioos,

Op 7 februari jl. ontvingen wij uw reactie op de beantwoording door ons college van uw schriftelijke vragen d.d. 22 januari jl. over de komst van het islamitisch centrum aan de Ter Haarkade in Leiden.

U stelt, naar aanleiding van onze beantwoording van vraag 4, dat ons standpunt dat 'de vestiging van het islamitisch centrum past in een democratische en culturele samenleving' niet relevant is. U bent van mening dat voor de komst van het centrum/de moskee bepalend dient te zijn of de 'genoemde activiteit past in onze wetgeving'. Uit het verkiezingsprogramma 2010 van Leefbaar Leiden weten wij dat Leefbaar Leiden in het algemeen niet tegen de komst van moskeeen in Leiden is, zolang deze moskeeën worden ingepast in een omgeving waar dat mogelijk is. Zoals wij reeds hebben aangegeven in de beantwoording van uw vragen, vormt het inmiddels onherroepelijk geworden bestemmingsplan de basis voor de vergunningverlening (zie antwoord 3 op de eerder door u gestelde vragen). Overigens is er nog geen omgevingsvergunning aangevraagd (zie antwoord 10 op de eerder door u gestelde vragen). Wij zijn blij dat u de mening van ens college deelt dat het islamitisch centrum voor het gebruik gebonden is aan onze wet- en regelgeving en dat, net als ieder ander het centrum aanspreekbaar is op het in acht nemen van maatschappelijk geldende normen en waarden. lets wat overigens voor iedere organisatie of instelling in Nederland geldt, waarbij een mogelijke religieuze achtergrond niet relevant is.

Het Openbaar Ministerie is ons inziens verantwoordelijk voor de (strafrechtelijke) handhaving van het anti-discriminatiebeleid. Verder geldt in het algemeen inderdaad dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde in onze gemeente en handhavend zal optreden indien de openbare orde wordt aangetast.

Uit uw brief maken wij op dat u de gemeente in haar rol als vergunningverlener mede verantwoordelijk houdt, indien een moslim uit religieuze overtuiging een misdrijf zou plegen. U legt hier ens inziens ten onrechte een verantwoordelijkheidsrelatie tussen het afgeven van een vergunning voor een islamitisch centrum en het mogelijk plegen van een misdrijf. Nogmaals, het onherroepelijke bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor een vergunningaanvraag.

Tot slot beschouwt u het informeel overleg dat incidenteel met moskeebesturen plaatsvindt volledig onverantwoord en bent u van mening dat 'streng gevolgd dient te worden of de Nederlandse wetten niet overtreden worden of wordt opgeroepen deze te overtreden'. In ons land geldt godsdienstvrijheid, waarbij tegelijkertijd ieder individu en elke organisatie gebonden is aan nationale wet- en regelgeving. In het algemeen geldt dat indien hier aanleiding toe is,
wordt opgetreden door het bevoegd gezag.

Overigens is er in Leiden, naast het informele overleg van de burgemeester, reeds zeer lang sprake van een goed contact en een prettige samenwerking tussen ons college en de diverse moskeebesturen.

Hoogachtend,

Burgemeesters en Wethouders van Leiden
de Secretaris
de Burgemeester

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >