Schriftelijke vragen inzake moskee of Islamitisch centrum

De Redactie

Schriftelijke vragen  aan het college van burgemeester en wethouders door het raadslid D. SLOOS(LL) inzake moskee of Islamitisch centrum. (ingekomen 3 december 2012)

De laatste tijd verschijnen er berichten in de media maar ook van uw college dat er een nieuwe moskee of islamitisch centrum aan de Ter Haarkade gerealiseerd gaat worden. Het moge uw college duidelijk zijn dat Leefbaar Leiden en een groot gedeelte van de omwonenden geen voorstanders zijn van dit project. Leefbaar Leiden wil niet dat het voorgenoemde project gerealiseerd wordt, omdat Leefbaar Leiden van mening is dat er in moskeeën of islamitische centra opgeroepen wordt tot discriminatie en ongelijkwaardigheid jegens o.a. vrouwen en homoseksuelen.

Aangezien door uw college de ene keer wordt gesproken over een moskee en de andere keer over een islamitisch centrum, weet Leefbaar Leiden niet meer wat er precies op deze locatie gerealiseerd gaat worden, en de Leidenaren al helemaal niet meer! Naar onze mening bestaat er wel degelijk een verschil tussen een moskee en een islamitisch centrum. Leefbaar Leiden betreurt het ten zeerste dat er wederom een moskee of islamitisch centrum opdoemt in onze mooie gemeente. Ondanks alle protesten van o.a. buurtbewoners, heeft of gaat uw college toch een vergunning verlenen. Maar is dat voor een moskee, of een islamitisch centrum?

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde wil Leefbaar Leiden de volgende vragen stellen ter verduidelijking:

Antwoord van Burgemeester en wethouders (ingezonden 22-1-2013)

 1. Wat is het verschil tussen een moskee of een Islamitisch centrum?
  Een moskee is primair gericht op de gebedsfunctie en daaraan gerelateerde scholing. In een islamitisch centrum staat naast deze functies ook de samenkomstfunctie  centraal. Dit betreft samenkomst tussen niet-moslims en moslims en moslims onderling.

 2. Wat wordt er aan de Ter Haarkade gerealiseerd? Een moskee, of een Islamitisch centrum?
  Een islamitisch centrum met daarin een moskeefunctie.

 3. Zijn er voorwaarden in vergunningverlening voor:
  A: Een moskee
  B: Een Islamitisch centrum?
  Zo ja, welke?
  Het door de raad vastgestelde en begin 2013 onherroepelijke bestemmingsplan, is de basis voor de vergunningverlening. In het bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest is het islamitisch centrum positief bestemd binnen de bestemming maatschappelijke doeleinden. Hierin past ook de geplande gebedsruimte. Er zijn geen voorwaarden in de vergunningverlening.

 4. Is uw college er zich van bewust dat er in moskeeën of Islamitisch centra gediscrimineerd wordt? Zo ja, bent u voornemens daar iets tegen te doen? Indien wel, wat gaat uw college ondernemen?
  Het college is van mening dat de vestiging van het islamitisch centrum past in een democratische en multiculturele samenleving. In onze samenleving is er godsdienstvrijheid. Het bestuur van het islamitisch centrum is voor het gebruik van het islamitisch centrum gebonden aan nationale wet- en regelgeving. Daarmee is zij net als ieder ander individu of organisatie aanspreekbaar op het in acht nemen van maatschappelijk geldende normen en waarden. Het Openbaar Ministerie is de bevoegde instantie voor handhaving van het anti-discriminatiebeleid.
 5. Kunt u aangeven hoeveel moskeeën de gemeente Leiden thans telt?
  Leiden telt thans vier moskeeën, te weten:

  Al Hijra, Rembrandtstraat (gaat verhuizen naar de Ter Haarkade);

  Mimar Sinan Moskee, Curaçaostraat;

  Turkse Moskee, Vijfmeilaan;

  Imam Malik (islamitisch centrum met moskeefunctie), Willem de Zwijgerlaan.
   

 6. Kunt u ook aangeven hoeveel Islamitisch centra de gemeente Leiden thans telt?
  Leiden telt thans één islamitisch centrum, te weten  Imam Malik aan de Willem de Zwijgerlaan.

 7. Heeft uw college enig zicht op wat er in deze moskeeën en Islamitische centra gebeurt? Zo ja, hoe controleert uw college dat?
  Met de diverse moskeeën vindt incidenteel informeel overleg plaats, waarin de Burgemeester namens de gemeente het voortouw neemt. Daarbij is geen sprake van controle of inspectie, maar van overleg. Dit is overeenkomstig de relatie met andere religieuze organisaties binnen Leiden.
   
 8. Zijn er meer aanvragen voor nieuwe moskeeën en of Islamitisch centra voor de gemeente Leiden? Zo ja, hoeveel?
  Momenteel lopen er geen andere aanvragen.

  Leefbaar Leiden is ter oren gekomen dat in de meeste moskeeën en of Islamitische centra kleine kruidenierswinkeltjes gevestigd zijn?

   
 9. Kunt u aangeven of het hiervoor genoemde op waarheid berust?
  In veel Nederlandse moskeeën en islamitische centra is een beperkte commerciële functie aanwezig die tot doel heeft om door middel ledenbijdragen de exploitatie en activiteiten gedeeltelijk gezamenlijk te kunnen dekken.

  Voor wat betreft het nog te realiseren islamitisch centrum aan de Ter Haarkade klopt het dat er ondergeschikte detailhandel ten dienste van de hoofdbestemming is toegestaan. Dit is ook zo opgenomen in het bestemmingsplan en destijds uitgebreid besproken in de gemeenteraad.

 10. Zo ja, hebben zij de daarbij behorende vergunningen?
  Zie ook het antwoord op vraag 9.

  Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen in het bestemmingsplan.
  Voor het islamitisch centrum aan de Ter Haarkade is nog geen Omgevingsvergunning aangevraagd.

Reactie op beantwoording vragen van Leefbaar Leiden betreffende komst islamitisch centrum/moskee aan de Ter Haarkade in Leiden door B&W Leiden op 22/1/13.

Geacht college,

In het antwoord op vraag 4 stelt BenW “dat de vestiging van het islamitisch centrum past in een democratische en multiculturele samenleving”. Dit is naar onze mening  niet relevant daar onze samenleving weliswaar diverse culturen kent waaronder de Moslimcultuur, maar bepalend voor de komst van het centrum/de moskee is het feit of de genoemde activiteit past in onze wetgeving. Deze wetgeving zoals de Grondwet en de daaraan ondergeschikte Nederlandse wetten zijn een neerslag van de Nederlandse cultuur. Navrant is in dit verband dat de islam de democratie afwijst, daar volgens deze godsdienst alles ondergeschikt is aan de Heilige Koran het onfeilbare niet inter­pretabele woord van Allah/God, dus ook het democratische staatsbestel, want er dient volgens de Koran geen scheiding tussen Staat en Kerk te zijn. De Koran wijst dan ook diverse essentiële uitgangspunten van onze Grondwet zoals o.a. de gelijkheid van alle mensen zonder meer af.

Wij delen de mening van BenW dat het gebruik van het van het islamitisch centrum gebonden is aan nationale wet-en regelgeving. Ook delen wij ten zeerste de mening “dat het centrum net als ieder ander individu of organisatie aanspreekbaar is op het in acht nemen van maatschappelijk geldende normen en waarden”. Dat het Openbaar Ministerie de bevoegde instantie is voor handhaving van het antidiscriminatiebeleid bij uitstek wijzen wij af. Immers ook de burgemeester is als lid van de zgn. Justitiële driehoek evenzeer belast met het handhaven van wetten en de openbare orde in de gemeente.

Gezien de bepalingen van de Koran welke o.a. oproept tot het doden van “ongelovi­gen” (zij die de islam niet aanhangen) (al-Tawbah 9:123) zou ondanks dat de overgrote meerderheid van de moslims deze oproep zonder meer naast zich neerlegt, het mogelijk kunnen zijn dat door een “radicale gelovige” grove schending van de Nederlandse Wetgeving bijv. moord, met een beroep op zijn of haar geloof, wordt gepleegd.

De Gemeente als vergunninggever voor een dergelijke centrum/moskee is, dit we­tende, dan mede aansprakelijk. Hiermede hebben wij het dan nog niet eens over de onmogelijkheid voor een streng gelovige moslim te integreren in onze samenleving en bevorderen van het ontstaan van gemeenschappen van moslims die met de rug naar die samenleving gaat staan. Navrant is dan ook naar onze mening dat B&W verwijst naar Godsdienstvrijheid in ons land terwijl de Koran deze godsdienstvrijheid afwijst.

Wij zijn dan ook als Leefbaar Leiden van mening dat in het belang van het handhaven van de openbare orde, de gewenste integratie van een ieder die in ons land woonach­tig is vergunning verlening voor het vestigen van onderhavige centrum/moskee zon­der meer ongewenst.

In het antwoord op vraag 7 wordt gesteld dat er met “de diverse moskeeën incidenteel informeel overleg plaats vindt, waarin de Burgemeester namens de gemeente het initiatief neemt. Daarbij is geen sprake van controle of inspectie maar van overleg”. Gezien de ernst van het hierboven gestelde lijkt ons deze terughoudende opstelling volledig on­verantwoord en dient er wel degelijk streng gevolgd te worden of de Nederlandse wetten niet overtreden worden of wordt opgeroepen deze te overtreden.

Leefbaar Leiden ontvangt gaarne uw reactie en uw zienswijze hier op.

Met vriendelijke groet

Daan Sloos, Fractievoorzitter Leefbaar Leiden

Leiden, 07-02-2013

Poll

Stelling v/d week

Omdat jouw mening telt!

Sympathie voor IS(IS) hoort niet thuis in Leiden

Meer stellingen & uitslagen >

Niuewsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Daan Sloos

Het Singelpark

Daan Sloos

Tijdens het debat over het plan van B. en W. over de aanleg van het Singelpark heeft Leefbaar Leiden als enige partij tegengestemd. Is Leefbaar Leiden dan tegen de aanleg van het Singelpark? Absoluut niet! Dit Singelpark is een mooi voorbeeld van initiatief nemende burgers, wat ook geheel past in de door Leefbaar Leiden nagestreefde doelstelling “Leiden blijft Leiden”.  Het behoud van de voor het beeld en beleving van de historische stad Leiden aanwezige singels is ook ons zeer dierbaar. Waarom dan toch tegengestemd? Dit omdat door B.en W. voorgestelde plan mede werd gefinancierd door de zgn. “Nuon-gelden“. Deze 7...

Lees verder >

Meer columns >